+359 2 963 04 39

+359 898 542 885

info@stolove.eu

Общи условия

Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти на сайта на ТРИДИ ООД, намиращ се на уеб страница:  www.stolove.eu

Използването на този сайт, се счита за съгласие с посочените условия. Триди си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като всяка  промяна се публикува на сайта.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.stolove.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТРИДИ.

С цел закупуването на продукти Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. ТРИДИ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Актуална информация за поддържаните и предлагани стоки и услуги, потребителите могат да намерят в Интернет страницата на Триди – www.stolove.eu, както и на телефон: +359 898 542 885, 

Общите условия на Триди се прилагат за всички сделки между Триди и негови Клиенти –физически и юридически лица по повод на предлагани от Триди стоки и услуги.

Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ 

Офертите на Триди са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на Триди, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на Триди.

 Поръчкаите могат да бъдат направени по следния начин:

–   в писмена форма по e-mail с изрично посочване на стоката   

–   на телефон за поръчки: +3592 963 04 39

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКИ:

 

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес в срок както следва:

– Всички поръчки, направени на www.stolove.eu или на телефон за поръчки +3592 963 04 39, се доставят до 5 работни дни.

Продукти, които не се подържат на склад са с удължен срок на доставка. Този срок е различен  и зависи от срока на доставка на производителя, като най-често е между 15 и 30 работни дни. ТРИДИ не се ангажира с точен час на доставка. Доставките се изпълняват в рамките на работния ден.

При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с телефонно обаждане или информация изпратена по e-mail.

Предаването на стоките на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол. Клиентът се задължава да оказва съдействие във връзка с доставката, както и да уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба. 

Предлаганите от Триди стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока.

Триди не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Триди).При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Триди.  

МОНТАЖ

  • Монтаж на столове:

Триди предлага безплатен монтаж на всички видове столове на сайта за гр. София. За всички останали региони в България, стойността на монтажните разходи е:  10.00 (десет) лева за монтаж на всеки стол.

  • Монтаж на корпусна мебел:

Цената за монтаж е 6% от стойността на закупените мебели.

 ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Цените, обявени на страницата на ТРИДИ са с включено ДДС.

Клиентът заплаща на Триди стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че Триди може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на Триди

Продуктите на Триди могат за бъдат заплатени по няколко начина, в зависимост от предпочитанията на клиента: 

  • Наложен платеж:

Плащане в момента на доставка

  • По банка:

Извършване на банков превод по сметка на ТРИДИ

  • В брой: в офиса на ТРИДИ

 

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Триди предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Триди.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство.

При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел.поръчки (+3592 963 04 39), или на info@stolove.eu  , office@tridi.bg. При подаване на рекламация, Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

– касова бележка или фактура,

– снимков материал

– други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

Вследствие на рекламацията Триди регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред Триди в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Съгласно ЗЗП, всички продукти имат минимум 2-годишна Законова гаранция. Гаранционният срок на всеки артикул е изрично упоменат. Издадената от ТРИДИ ООД фактура има ролята на гаранционна карта. Гарационна карта може да се издаде и допълнително – при поискване от Клиента.

 В гаранционния срок се отстраняват безплатно всички повреди, възникнали в следствие на фабричен дефект, по време на нормална експлоатация.  Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен представител на фирмата.

Не се признава правото на гаранционен ремонт при:

  1. Неправилно използване или приложение.
  2. При недобросъвестно съхранение на изделието.
  3. При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неопълномощени лица.
  4. Ако доставено изделие се предостави за гаранционно обслужване  и сервиза установи, че е правен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или клиент, клиентът дължи заплащане на отстранените дефекти след извършване на гаранционния ремонт.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба (ако такива инструкции съществуват). 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от Триди, като промените се обявяват в Интернет страницата на Триди.

Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на Триди.

Търговските условия на Клиента не са приложими за Триди, освен ако страните не уговорят писмено друго.

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

За повече въпроси и уточнения се свържете с нас на  svetla@tridi.bginfo@stolove.eu , office@tridi.bg  и тел.+359 898 542 885, +3592 9630439.