+359 2 963 04 39 | +359 898 542 885 | info@stolove.eu

Общи условия

Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти на онлайн магазина на ТРИДИ ООД, намиращ се на www.stolove.eu. 

"Триди" ООД (наричана по-долу за краткост Триди) е онлайн магазин на територията на Република България, предлагащ широк асортимент от столове: офис столове, столове за дома, столове за заведения, ергономични и специализирани столове и аксесоари за тях.

Актуална информация за поддържаните и предлагани услуги потребителите могат да намерят в Интернет страницата на Триди - www.stolove.eu и на телефон за информация и поръчки (+359 898 542 885) 

I . Общи положения

1. Общите условия на Триди се прилагат за всички сделки между Триди и негови Клиенти – физически и юридически лица по повод на предлагани от Триди стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

2. Общите условия действат, считано от най-ранното от: а) отправяне на оферта от Триди; б) заявяване на стока/услуга от Клиента; в) сключването на индивидуален писмен договор, който не изключва прилагането на Общите условия; г) настъпване на друго релевантно обстоятелство. За избягване на съмнение се счита, че Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

3. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

 

II . Оферти и поръчки

1. Офертите на Триди са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на Триди, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на Триди.

2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за Триди, само ако:

2.1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката на Интернет страницата www.stolove.eu или на обявения национален телефон за информация и поръчки (+359 898 542 885)

2.2. е потвърдена от Триди в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

 

III. Доставки

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес от куриерска компания OK Експрес в срок както следва:

- Всички поръчки, направени на www.stolove.eu или на телефон поръчки (+359 898 542 885), до 12:00 ч. се доставят в рамките на следващия работен ден за всички областни градове на страната.

- Всички поръчки, направени след 12:00 ч. се доставят до 2 работни дни за всички областни градове.

- За всички останали населени места поръчките се доставят в рамките на 3 работни дни след потвърждение на поръчката.

- Някои продукти на уебсайта www.stolove.eu са с удължен срок на доставка. Пример за такива продукти са столовете по поръчка или тези, които се внасят от чужбина. В описанието на тези продукти се съдържа информация за конкретните срокове на доставка, като най-често те са 15 или 30 работни дни. При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с телефонно обаждане или sms.

Доставката  до адрес на Клиента е безплатна за всички поръчки над 100.00 (сто) лева с ДДС.

При поръчки под 100.00 лева с ДДС стойността на доставката се заплаща от клиента на спедиторска фирма избрана от него.

Триди предлага безплатен монтаж на всички видове столове на сайта за Гр. София . За всички останали региони в Българи, стойността на монтажните разходи е:

- 12.00 (дванадесет) лева  с ДДС за монтаж на всеки стол на единична стойност под 120лв. с ДДС

- 18.00 (осемнадесет)  лева  с ДДС за монтаж на всеки стол на единична стойност над 120лв. с ДДС

Триди има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

Рискът от случайното повреждане/ погиване на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента.

Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Триди във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.  Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. Триди не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди, от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел.

Предлаганите от Триди стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Триди не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

Триди не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Триди).

При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Клиентът има право да даде на Триди разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Триди.  

IV . Цени и плащане

Клиентът заплаща на Триди стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че Триди може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на Триди. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

Продуктите от електронния магазин на Триди могат за бъдат заплатени по няколко начина, в зависимост от предпочитанията на клиента: 

o Наложен платеж

В случай, че избраните от Клиента продукти са на стойност над 1000 лв. с ДДС или са с доставка от 15 или повече работни дни, е необходимо предварително заплащане на цялата сума чрез Банков превод. 

o Банков превод

При избор на този метод  Клиентът може да извърши банков превод към сметката на Триди. При извършване на поръчка, Клиентът ще получи писмо с банковите данни наТриди. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода.

 

V . Рекламации

1. Рекламация:

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Триди предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Триди.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство.

При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел.поръчки (+359 898 542 885), или на info@Триди.bg. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

- касова бележка или фактура,

- снимков материал

- други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

Вследствие на рекламацията Триди регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред Триди в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

2. Връщане на стока:

Според Закона за защита на потребителите Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 14 дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента. При неизпълнение на тези условия, Триди си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиентав пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е заявил връщане на стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от Триди продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на Триди.

 

VI. Отговорност

1. Триди отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение. Триди носи отговорност само за преките вреди от доставката. В случай на забава за доставка, отговорността на Триди не може да надвишава 10 % (десет процента) от стойността на доставката, съгласно издадената фактура.

2. Триди не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът не се освобождава от задължението си за заплащане на доставените му стоки.

Клиентът заплаща на Триди всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

3. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на Триди, освен ако същите не са предварително договорени и изрично писмено признати от Триди.

4. В случай на забавяне на плащане, Клиентът дължи на Триди неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на дължимата сума за всеки ден забавяне до окончателното й изплащане, освен ако страните писмено не са уговорили помежду си друга неустойка. Това не лишава Триди от правото да претендира реално претърпените вреди, надвишаващи размера на неустойката. Клиентът заплаща и всички разходи, свързани със съдебното и/или извънсъдебното събиране на вземанията. Плащания, извършени в брой на представители на Триди имат погасителен ефект само когато съответният представител разполага с изрични правомощия за получаване на плащания. В случай на забава за плащане на дължими суми с повече от 20 (двадесет) календарни дни, Триди има право да прекрати чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие, всички преференциални условия, в полза на Клиента, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки и др., както така и по своя преценка да прекрати едностранно договора.

5. Триди може да предостави правото на Клиента да прави заявки и да получава доставки без оглед на падежите на плащанията по вече издадени фактури, като във всеки един период от време сумата на доставените, но все още незаплатени стоки от Клиента не може да надхвърля изрично посочената сума, която страните наричат помежду си и приемат за “стоков кредитен лимит”.

6. При надхвърляне на стоковия кредитен лимит, Триди има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок, в който Клиентът трябва да извърши плащания по предходни доставки, така че да попадне в рамките на стоковия кредитен лимит. Триди има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок и в случаите, когато е налице забава в плащането на вече извършени доставки, независимо дали е достигнат стоковия кредитен лимит или не.

7. В случай, че Триди и Клиентът постигнат съгласие за отложено плащане, с оглед точното и добросъвестно изпълнение на задълженията на Клиента за заплащане в срок да доставените му стоки, да поиска от Клиента да предостави гаранции на Триди гаранции и/или обезпечения за добро изпълнение, които могат да бъдат под различна, предвидена в действащото законодателство форма – запис на заповед, банкова гаранция, залог и др. подобни, съобразно договореното и за сума равна на задължението.

 

VII. Други разпоредби

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от Триди, като промените се обявяват в Интернет страницата на Триди - www.stolove.eu. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на Триди.

2. Търговските условия на Клиента не са приложими за Триди, освен ако страните не уговорят писмено друго.

3. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

4. Съдебните спорове се уреждат пред родово компетентния съд в град София.

5. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.